آلودگی نوری

وجود یک سیستم روشنایی داخلی یا خارجی با طراحی مناسب نه تنها از لحاظ مصرف انرژی می تواند اثرات مثبتی داشته باشد، بلکه مزایای بسیار مهمی نظیر امنیت عمومی، کاهش امکان جنایت، ایجاد آسایش جسمی و روانی، و بطور کلی ایجاد حس خوب در جامعه را به همراه خواهد داشت. بالعکس، پدیده «آلودگی نوری» می تواند برخلاف آن عمل نماید. بطور کلی آلودگی نوری به نور اضافی یا مزاحمی گفته می شود که توسط انسان به وجود آمده باشد و به بیان دیگر، نور اضافی یا مزاحمی که به دلیل طراحی یا اجرای بد یک سیستم روشنایی و ایجاد نوری فراتر از حد انتظار روشنایی به وجود آمده باشد. ازآنجائیکه این پدیده دارای اثرات منفی بسیاری شامل اثرات زیست محیطی بر جانوران و گیاهان و بطور کلی اکوسیستم حیات وحش، تاثیر بر ستاره شناسی، تلفات انرژی، ایجاد یا تشدید بیماریها، مبهم بودن ستارگان در آسمان شب و … می باشد، مطالعه و بررسی آن – همانطور که در سایر کشورهای توسعه یافته نیز چنین پنداشته شده  دارای اهمیت فراوان بوده و مقابله با آن می تواند تبعات مثبت فراوانی در پی داشته باشد.

در این راستا، سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) طی قراردادی تحت عنوان انجام مطالعات درخصوص آلودگی نوری را واگذار نموده است. مدیر پروژه آقای مهندس محمد علی عباسی ورده بوده است. در این پروژه تلاش شده تا با بررسی دقیق و مو شکافانه پدیده آلودگی نوری، بتوان راهکار هایی برای مقابله با آن که علاوه بر تبعات منفی محیطی، از مصادیق بارز تلفات انرژی نیز می باشد ارائه نمود.

انواع آلودگی نوری:

تقسیم بندی اولیه:
از دیدگاهی اولیه و بسیار کلی، می توان آلودگی نوری را به دو بخش تقسیم نمود:

۱- آلودگی نوری مربوط به ستاره شناسی (Astronomical Light Pollution)
۲- آلودگی نوری مربوط به محیط زیست (Ecological Light Pollution)

تقسیم بندی دقیق و جزئی:

انواع آلودگی نوری در تقسیم بندی دقیق تر به ترتیب زیر می باشد.

خیرگی: ناتوانی چشم انسان در تطابق با تفاوت زیاد روشنایی بخشهای تاریک و روشن محدوده دید منجر به بروز پدیده خیرگی می شود.

خیرگی ناراحت کننده (Discomfort Glare): بصورت مستقیم دارای خطر نبوده و تنها موجب آزار و ناراحتی چشم انسان می شود. با این وجود قرار داشتن در معرض آن برای مدت طولانی  می تواند موجب آسیب های جبران نا پذیر بر دید انسان گردد.

آلودگی نوری

دیدگاه خود را بنویسید